pkkimagemodule

Energia-avustukset 2020

ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020—2022.

Avustusta voivat hakea asuinrakennuksen omistavat henkilöt, taloyhtiöt ja ARA-yhteisöt.

https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus

Kannanotto lähetetty kaupungin kirjaamoon 11.6.2020 

 

Porin kaupungin kiinteistövero 2021

 

 

Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry. muodostuu 33 jäsenyhdistyksestä, joissa on noin 4 700 maksavaa jäsenperhettä. Järjestö on käsitellyt otsikon mukaista asiaa esittäen seuraavaa:

 

 

Kiinteistövero—ei nimestään huolimatta—osoitu kiinteistönomistajain hyödyksi, eikä varsin­kaan vanhojen omakotialueiden lähi-infran rakentamiseen ja korjauksiin.

 

Kiinteistöveroa nostetaan lähes vuosittain, kuitenkin samaan aikaan vähennetään katujen ja muiden yleisten alueiden kesä- ja talvihoitoa, eikä olemassa olevan infran (viemärit, vesijohdot, valaistus, liikenneväylät) kunnostuksen toteutukseen saada kattavaa läpi kaupungin ulottuvaa selkeää suunnitelmaa ja rahoitusta asioiden hoitamiseksi kuntoon.

 

Sosiaalinen näkökulma: ikäihmiset, lapsiperheet ja yksin asuvat elävät jo muutenkin taloudellisesti tiukoilla, mikäli kiinteistöveroa edelleen nostetaan, ei heidän sosiaalinen asemansa ainakaan parane.

 

Kiinteistövero on epäoikeudenmukainen omakotitalon omistajille. Sen vuoksi SITÄ EI TULE ainakaan korottaa vuoden 2020 tasosta.

 

Suorien verojen lisäksi kerätään välillisiä veroja mm. energian ja veden käytöstä sekä veroluon­teisia maksuja viranomaisluvista ja ‑tarkastuksista, mutta tuloutetaanko ne kyseisiin toimiin?

 

Omakotiasujan verotaakka alkaa kohta olla verrattavissa autonkäyttäjiltä kerättäviin veroihin, ja hyöty maksajalle yhtä huono.

 

Kuntaveron osuutta, kun todennäköisesti tullaan nostamaan, on mielestämme kohtuutonta lisätä kiinteistönomistajain taakkaa kiinteistöveroa korottamalla.

 

Pori 11.6.2020

 

Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry.

 

 

Simo Järvinen

puheenjohtaja

 

Jouko Harju

sihteeri

Kannanotto lähetetty kaupungin kirjaamoon 4.6.2020 

 

KANNANOTTO Porin kaupungin avustusuudistuKsEEN

 

Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry. muodostuu 33 jäsenyhdistyksestä, joissa on noin 4 700 maksavaa jäsenperhettä. Järjestö on käsitellyt otsikon mukaista asiaa esittäen seuraavaa:

 

Menettelytapa on nykyisellään toimiva ja mielestämme sitä kannattaa edelleen jatkaa näin.

Tälle vuodelle käytännöksi tullutta menettelyä, jossa kattojärjestö saa potin ja maksaa avustukset hakeneille yhdistyksille pidämme hyvänä. Näin mm. kaupungin henkilöstön työ helpottuu.

 

Kattojärjestöille osoitetusta rahasta olemme vuosittain saaneet 7 000 €, josta jäsenyh­distyksillemme on hakemusten perusteella jaettu 75—85 %.

Jäsenyhdistykset ovat itsenäisinä yhdistyksinä oikeustoimikelpoisia hakemaan erilaisia avustuksia myös muita väyliä käyttäen, eikä keskusjärjestöllä tietenkään ole mitään sellaista vastaan.

 

Hakumenettelyä toki saa ja pitää kehittää, mutta demokratian toteutumisen kannalta pitää aina olla mahdollisuus hakemusten manuaaliseen täyttöön ja palautukseen paperiversiona.

 

Yhdistystoimijoilta ei voida ainoana mahdollisuutena vaatia sähköisen tai sovelluspohjai­sen hakulomakkeen käyttöä. Kaikilla ei välttämättä ole edes fyysisiä laitteita käytössään ja säh­köinen tunnistautuminen voi joillakin toimijoilla olla mahdotonta.

 

Eri alojen yhdistyksille täytyy selkeästi tehdä tiettäväksi, millaisia avustuksia kullakin on mahdollisuus hakea ja mistä.

Hallintolain (434/2003 8 §) perusteella viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkail­leen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia kos­keviin kysymyksiin sekä tiedusteluihin, ja mikäli asia ei kuulu viranomaisen toimivaltaan, sen on pyrittävä opastamaan asiakas toimivaltaiselle viranomaiselle.

 

Kaupungin pitää tarjota yhdistystoimijoille mahdollisuus osallistua koulutukseen aiheesta ja hakulomakkeille pitää olla selkeät täyttöohjeet.

 

Järjestö toivoo, että aiottu uudistus helpottaa ja selkeyttää vapaaehtoistyötä tekevien katto­järjestöjen ja niiden jäsenyhdistysten avustusten haku- ja maksatusmenettelyjä, byrokratiaa kas­vattamatta.

 

Pori 4.6.2020

 

Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry.

 

Simo Järvinen

puheenjohtaja

 

Jouko Harju

sihteeri