pkkimagemodule

 

Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry (PKK ry)

Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry 0 4 4 7 0 2 2 3 1 7 Länsi-Suomen op FI02 5700 8120 3315 61
Antinkatu 6 A pk k . mopi il i( at ) out l ook .c om
28100 PORI www. por i nk ii nt ei s t onomi s tajat . f i Y 1049737-2
PORIN KAUPUNGINHALLITUS

KUNTALAISALOITE
Jätteenpoltto- / biovoimalaitoksen rakentaminen lopetettuun Tahkoluodon hiilivoimalaitokseen.

Yhdyskuntajätteen määrä ja arvo kasvaa nykyajan kulutusyhteiskunnassa jatkuvasti. Porin Kiin-
teistönomistajain Keskusjärjestö ry:n mielestä nykyinen käytäntö polttokelpoisen jätteen kuljettami-
sesta Vaasaan ja Ouluun tai jopa Ruotsin puolelle ei voi olla pitkällä tähtäimellä lopullinen tai edes

taloudellisesti perusteltu ratkaisu. Varsinkin, kun ainakin kotimaisilla laitoksilla on jo nyt kapasiteet-
ti- ja muita ongelmia.

Poltosta syntyvä energia hyödynnettäisiin esimerkiksi kaukolämpö- tai sähköenergiatuotannossa.
Toimi tukisi myönteisesti Porin kaupungin ilmastopoliittista strategiaa.

Tuotanto tulee suorittaa niin, ettei siitä aiheudu viihtyvyys- tai terveyshaittaa ihmisille tai ympäris-
tölle. Kokemukset mm. Turussa ja muualla Euroopassa vuosikymmeniä käytössä olleista laitoksis-
ta ovat osoittaneet, ettei niistä aiheudu edellä mainittuja haittoja ihmisille tai ympäristölle.

Laitoksen toiminnan tärkeimpinä tekijöinä voidaan pitää erittäin korkealaatuisia polttotekniikoita ja
savukaasujen puhdistusmenetelmiä. Poltosta syntyvä tuhka on kierrätykseen sopivaa ja kysyttyä
raaka-ainetta esimerkiksi tien- sekä muuhun maanrakennukseen.
 Näemme Tahkoluodon laitoksella olevan suurta positiivista merkitystä, myös paikalliselle
elinkeinoelämälle ja työllisyydelle.

 Hanke voidaan toteuttaa yritysten ja kuntien rahoittamana ja hallinnoimana yhteishank-
keena. Hankkeella, kun on laajempaakin merkitystä, niin maakunnallinen yhteistyö on

myös huomioitava seikka.
 Polttoon osoitettaisiin vain tarkoin esilajitellut tuoteryhmät.

 Tahkoluodossa polttolaitoksen jouhevan toiminnan vaatimat liikennejärjestelyt sekä tarvit-
tavat alueet jätteen varastointiin ja käsittelyyn ovat jo kunnossa. Lisäksi alueella toimii

Stena Recycling Oy, jolloin laitosten lyhyt välimatka olisi logistisesti hyödynnettävissä.
 Kumipyöräliikenteen lisäksi alueelle tai alueelta pääsee, niin rautateitse, kuin vesitsekin.
 Hankkeen valmisteluun nimetään monialainen työryhmä, joka selvittää sen toiminnalliset
vaatimukset ja taloudellisesti riittävän asiakaskunnan sekä yhteistyötahot.
Porin ja sen ympäristön toimijat eivät voi piiloutua ”poissa silmistä poissa mielestä” -ajattelutavan

taakse. Talousalueen yritysten ja kuntien pitää ottaa vastuu toiminnasta ja katsoa, että jätteen polt-
taminen tehdään omassa laitoksessa oikeinvalikoidusta raaka-aineesta lainsäädännöllisesti ja tek-
nisesti parhaita laatukriteerejä noudattaen.

Pori 5.9.2017
Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry, hallitus

Simo Järvinen
puheenjohtaja
044 292 4090
simo.jarvinen(at)outlook.com

Jouko Harju
sihteeri
044 702 2317
pkk.mopiili(at)outlook.com