pkkimagemodule

Kannanotto lähetetty kaupungin kirjaamoon 4.6.2020 

 

KANNANOTTO Porin kaupungin avustusuudistuKsEEN

 

 

Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry. muodostuu 33 jäsenyhdistyksestä, joissa on noin 4 700 maksavaa jäsenperhettä. Järjestö on käsitellyt otsikon mukaista asiaa esittäen seuraavaa:

 

 

Menettelytapa on nykyisellään toimiva ja mielestämme sitä kannattaa edelleen jatkaa näin.

Tälle vuodelle käytännöksi tullutta menettelyä, jossa kattojärjestö saa potin ja maksaa avustukset hakeneille yhdistyksille pidämme hyvänä. Näin mm. kaupungin henkilöstön työ helpottuu.

 

 

Kattojärjestöille osoitetusta rahasta olemme vuosittain saaneet 7 000 €, josta jäsenyh­distyksillemme on hakemusten perusteella jaettu 75—85 %.

Jäsenyhdistykset ovat itsenäisinä yhdistyksinä oikeustoimikelpoisia hakemaan erilaisia avustuksia myös muita väyliä käyttäen, eikä keskusjärjestöllä tietenkään ole mitään sellaista vastaan.

 

 

Hakumenettelyä toki saa ja pitää kehittää, mutta demokratian toteutumisen kannalta pitää aina olla mahdollisuus hakemusten manuaaliseen täyttöön ja palautukseen paperiversiona.

 

 

Yhdistystoimijoilta ei voida ainoana mahdollisuutena vaatia sähköisen tai sovelluspohjai­sen hakulomakkeen käyttöä. Kaikilla ei välttämättä ole edes fyysisiä laitteita käytössään ja säh­köinen tunnistautuminen voi joillakin toimijoilla olla mahdotonta.

 

 

Eri alojen yhdistyksille täytyy selkeästi tehdä tiettäväksi, millaisia avustuksia kullakin on mahdollisuus hakea ja mistä.

Hallintolain (434/2003 8 §) perusteella viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkail­leen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia kos­keviin kysymyksiin sekä tiedusteluihin, ja mikäli asia ei kuulu viranomaisen toimivaltaan, sen on pyrittävä opastamaan asiakas toimivaltaiselle viranomaiselle.

 

Kaupungin pitää tarjota yhdistystoimijoille mahdollisuus osallistua koulutukseen aiheesta ja hakulomakkeille pitää olla selkeät täyttöohjeet.

 

Järjestö toivoo, että aiottu uudistus helpottaa ja selkeyttää vapaaehtoistyötä tekevien katto­järjestöjen ja niiden jäsenyhdistysten avustusten haku- ja maksatusmenettelyjä, byrokratiaa kas­vattamatta.

 

 

Pori 4.6.2020

 

Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry.

 

 

Simo Järvinen

puheenjohtaja

 

Jouko Harju

sihteeri