pkkimagemodule

kannanotto porin kaupungin budjettileikkauksiin 2021

Asia on käsitelty järjestön hallituksen kokouksessa 5.10.2020. Kokouksessa päätettiin lähettää jäsenyh­distyksille ennakkokysely, johon vastaukset pyydettiin viimeistään 10.11.

Kyselyn vastauksista muodostui seuraava luettelo:

Kaupunginosien palveluihin (kirjastot, harrastetilat, leikkipaikat) kohdistuvat säästöt aiheuttavat vai­vaa, kärsimystä ja turhautuneisuutta: perheille, nuorisolle, liikuntarajoitteisille ja autottomille sekä ikä­ihmisille.

—Päättäjiltä toivotaan ymmärrystä asukkaitaan kohtaan—pidättäytymistä kiinteistö- ja kunnallisvero­jen korotuksilta—koska kaupungin lisäksi ahdingossa ovat myös sen asukkaat.

—Säästöjä pitää hakea muualta kuin kaupungin välttämättömimmistä toiminnoista, tästä syystä mm. koulutukseen sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin ei tule kajota. Lasten ja nuorten oppituntien (tunti­kehys) määrää ei tule vähentää ja koulunkäyntiavustajia pitää olla riittävä määrä kutakin yksikköä kohden.

—Neuvolatoiminnan ja kouluterveydenhuollon resursseja on vahvistettava, ettei ansiokas toiminta lasten ja nuorten terveyden seurannasta pääse näivettymään.

—Kadut, tiet, valaistus ym. siihen kuuluva on pidettävä kunnossa, myös talviaikaan, käyttäjien turval­lisuuden varmistamiseksi. Tiukan taloudellisen ajanjakson aikana on kaupungin infraa kunnossapi­don lisäksi tärkeätä kehittää ja siihen investoida.

—Joukkoliikennettä pitää kehittää, ei supistaa. Toimiva joukkoliikenne houkuttaa ihmisiä kulkemaan kaupungin lähiöistä ekologisemmin ja lisää Porin vetovoimaisuutta.

—Porin Vesi tulee pitää kaupungin omana toimintana mm. hygieniakysymysten ja yleisesti kaupunki­laisten turvallisuuden takaamiseksi. Vesihuollon yksityistämisestä löytyy maailmalta huonoja esi­merkkejä, mm. hinta kuluttajille on noussut merkittävästi ja veden laatutaso heikentynyt.

—Verkkopalvelumaksujen (sähkönsiirtohintojen) korotus kasvattaa kiinteistönomistajain asumiskuluja muutoinkin haastavan ajanjakson aikana.

—Haasteellisten lähiöiden asukas- ja harrastustoimintaa on pidettävä yllä kaupungin operoimana.

Kannanotto on järjestön syyskokouksen yksimielinen huolenilmaisu Porin merkittäviin budjettileik­kauksiin ja niiden vaikutukseen kaupungin asukkaille ja palveluiden käyttäjille.