pkkimagemodule

TIEDOTE: Kaupungin uudistuneet avustukset ovat haettavissa

Toiminta-avustushakemukset pitää tehdä ja palauttaa sähköisesti viimeistään 14.3.2021

 

Huomioikaa alla oleva ohjeistus koskien Keskusjärjestön mahdollisuutta hakea avustusta jaettavaksi eteenpäin: 

Uudistetut avustusperiaatteet eivät estä kattojärjestöjä hakemasta avustusta jäsenyhdistystensä puolesta, mikäli yhdistykset ovat sopineet siitä yhdessä. Hakemuksessa tulee yksilöidä yhdistykset, jotka osallistuvat yhteiseen hakemukseen. Nämä yhdistykset eivät voi hakea toiminta-avustusta itsenäisesti.

 

Tiedote 7.1.2021

Kaupungin uudistuneet avustukset ovat haettavissa

Porin kaupunki on uudistanut avustuskäytänteitään ja suurin osa avustuksista on nyt haettavissa. Tällä hetkellä voi hakea hanke­avustusta, tapahtuma-avustusta, järjestön starttiavustusta sekä toimintatonnia.

Tarkoituksena on, että avustuksissa on jatkossa jatkuva haku ja niitä voi hakea ympäri vuoden. Toiminta-avustuksia haetaan kerran vuodessa. Tämän vuoden osalta haku on helmi—maaliskuussa.

—Kaupungin tuella voidaan jatkossa järjestää myös erilaisia tapahtumia tai toteuttaa hankkeita. Tä­mä on uusi ja toivottu avaus kaupungilta, iloitsee Toivonen.

Tapahtuma-avustusta voidaan myöntää Porissa järjestettävään kaupungin elinvoimaa ja imagoa tu­kevaan tapahtumaan. Järjestäjänä voi olla yhdistys, yritys, yhteisö tai useita toimijoita yhdessä.

Hankeavustus on puolestaan tarkoitettu yhdistysten toteuttamiin hankkeisiin. Hanketoiminnalla voi­daan täydentää kaupungin omia palveluita tai kehittää aivan uusia toimintamuotoja.

—Vai onko yhdistyksesi kenties vasta käynnistämässä toimintaa? Silloin kannattaa hakea 200 euron suuruista järjestön starttiavustusta. Uutena avustuksena on haettavissa myös toimintatonni, joka on tarkoitettu rajatun osallistujaryhmän kertaluontoisen toiminnan mahdollistamiseen. Avustuksen mää­rä on nimensä mukaisesti tuhat euroa, sanoo Toivonen.

Lisätietoja avustuksista ja niiden hakulomakkeet löytyvät verkkosivuilta pori.fi/avustukset.

Lisätietoja antaa:

Tiina Toivonen, controller, puh. 044 701 3342

kannanotto porin kaupungin budjettileikkauksiin 2021

Asia on käsitelty järjestön hallituksen kokouksessa 5.10.2020. Kokouksessa päätettiin lähettää jäsenyh­distyksille ennakkokysely, johon vastaukset pyydettiin viimeistään 10.11.

Kyselyn vastauksista muodostui seuraava luettelo:

Kaupunginosien palveluihin (kirjastot, harrastetilat, leikkipaikat) kohdistuvat säästöt aiheuttavat vai­vaa, kärsimystä ja turhautuneisuutta: perheille, nuorisolle, liikuntarajoitteisille ja autottomille sekä ikä­ihmisille.

—Päättäjiltä toivotaan ymmärrystä asukkaitaan kohtaan—pidättäytymistä kiinteistö- ja kunnallisvero­jen korotuksilta—koska kaupungin lisäksi ahdingossa ovat myös sen asukkaat.

—Säästöjä pitää hakea muualta kuin kaupungin välttämättömimmistä toiminnoista, tästä syystä mm. koulutukseen sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin ei tule kajota. Lasten ja nuorten oppituntien (tunti­kehys) määrää ei tule vähentää ja koulunkäyntiavustajia pitää olla riittävä määrä kutakin yksikköä kohden.

—Neuvolatoiminnan ja kouluterveydenhuollon resursseja on vahvistettava, ettei ansiokas toiminta lasten ja nuorten terveyden seurannasta pääse näivettymään.

—Kadut, tiet, valaistus ym. siihen kuuluva on pidettävä kunnossa, myös talviaikaan, käyttäjien turval­lisuuden varmistamiseksi. Tiukan taloudellisen ajanjakson aikana on kaupungin infraa kunnossapi­don lisäksi tärkeätä kehittää ja siihen investoida.

—Joukkoliikennettä pitää kehittää, ei supistaa. Toimiva joukkoliikenne houkuttaa ihmisiä kulkemaan kaupungin lähiöistä ekologisemmin ja lisää Porin vetovoimaisuutta.

—Porin Vesi tulee pitää kaupungin omana toimintana mm. hygieniakysymysten ja yleisesti kaupunki­laisten turvallisuuden takaamiseksi. Vesihuollon yksityistämisestä löytyy maailmalta huonoja esi­merkkejä, mm. hinta kuluttajille on noussut merkittävästi ja veden laatutaso heikentynyt.

—Verkkopalvelumaksujen (sähkönsiirtohintojen) korotus kasvattaa kiinteistönomistajain asumiskuluja muutoinkin haastavan ajanjakson aikana.

—Haasteellisten lähiöiden asukas- ja harrastustoimintaa on pidettävä yllä kaupungin operoimana.

Kannanotto on järjestön syyskokouksen yksimielinen huolenilmaisu Porin merkittäviin budjettileik­kauksiin ja niiden vaikutukseen kaupungin asukkaille ja palveluiden käyttäjille.

Kannanotto lähetetty kaupungin kirjaamoon 11.6.2020 

 

Porin kaupungin kiinteistövero 2021

 

 

Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry. muodostuu 33 jäsenyhdistyksestä, joissa on noin 4 700 maksavaa jäsenperhettä. Järjestö on käsitellyt otsikon mukaista asiaa esittäen seuraavaa:

 

 

Kiinteistövero—ei nimestään huolimatta—osoitu kiinteistönomistajain hyödyksi, eikä varsin­kaan vanhojen omakotialueiden lähi-infran rakentamiseen ja korjauksiin.

 

Kiinteistöveroa nostetaan lähes vuosittain, kuitenkin samaan aikaan vähennetään katujen ja muiden yleisten alueiden kesä- ja talvihoitoa, eikä olemassa olevan infran (viemärit, vesijohdot, valaistus, liikenneväylät) kunnostuksen toteutukseen saada kattavaa läpi kaupungin ulottuvaa selkeää suunnitelmaa ja rahoitusta asioiden hoitamiseksi kuntoon.

 

Sosiaalinen näkökulma: ikäihmiset, lapsiperheet ja yksin asuvat elävät jo muutenkin taloudellisesti tiukoilla, mikäli kiinteistöveroa edelleen nostetaan, ei heidän sosiaalinen asemansa ainakaan parane.

 

Kiinteistövero on epäoikeudenmukainen omakotitalon omistajille. Sen vuoksi SITÄ EI TULE ainakaan korottaa vuoden 2020 tasosta.

 

Suorien verojen lisäksi kerätään välillisiä veroja mm. energian ja veden käytöstä sekä veroluon­teisia maksuja viranomaisluvista ja ‑tarkastuksista, mutta tuloutetaanko ne kyseisiin toimiin?

 

Omakotiasujan verotaakka alkaa kohta olla verrattavissa autonkäyttäjiltä kerättäviin veroihin, ja hyöty maksajalle yhtä huono.

 

Kuntaveron osuutta, kun todennäköisesti tullaan nostamaan, on mielestämme kohtuutonta lisätä kiinteistönomistajain taakkaa kiinteistöveroa korottamalla.

 

Pori 11.6.2020

 

Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry.

 

 

Simo Järvinen

puheenjohtaja

 

Jouko Harju

sihteeri

Energia-avustukset 2020

ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020—2022.

Avustusta voivat hakea asuinrakennuksen omistavat henkilöt, taloyhtiöt ja ARA-yhteisöt.

https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus

Kannanotto lähetetty kaupungin kirjaamoon 4.6.2020 

 

KANNANOTTO Porin kaupungin avustusuudistuKsEEN

 

Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry. muodostuu 33 jäsenyhdistyksestä, joissa on noin 4 700 maksavaa jäsenperhettä. Järjestö on käsitellyt otsikon mukaista asiaa esittäen seuraavaa:

 

Menettelytapa on nykyisellään toimiva ja mielestämme sitä kannattaa edelleen jatkaa näin.

Tälle vuodelle käytännöksi tullutta menettelyä, jossa kattojärjestö saa potin ja maksaa avustukset hakeneille yhdistyksille pidämme hyvänä. Näin mm. kaupungin henkilöstön työ helpottuu.

 

Kattojärjestöille osoitetusta rahasta olemme vuosittain saaneet 7 000 €, josta jäsenyh­distyksillemme on hakemusten perusteella jaettu 75—85 %.

Jäsenyhdistykset ovat itsenäisinä yhdistyksinä oikeustoimikelpoisia hakemaan erilaisia avustuksia myös muita väyliä käyttäen, eikä keskusjärjestöllä tietenkään ole mitään sellaista vastaan.

 

Hakumenettelyä toki saa ja pitää kehittää, mutta demokratian toteutumisen kannalta pitää aina olla mahdollisuus hakemusten manuaaliseen täyttöön ja palautukseen paperiversiona.

 

Yhdistystoimijoilta ei voida ainoana mahdollisuutena vaatia sähköisen tai sovelluspohjai­sen hakulomakkeen käyttöä. Kaikilla ei välttämättä ole edes fyysisiä laitteita käytössään ja säh­köinen tunnistautuminen voi joillakin toimijoilla olla mahdotonta.

 

Eri alojen yhdistyksille täytyy selkeästi tehdä tiettäväksi, millaisia avustuksia kullakin on mahdollisuus hakea ja mistä.

Hallintolain (434/2003 8 §) perusteella viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkail­leen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia kos­keviin kysymyksiin sekä tiedusteluihin, ja mikäli asia ei kuulu viranomaisen toimivaltaan, sen on pyrittävä opastamaan asiakas toimivaltaiselle viranomaiselle.

 

Kaupungin pitää tarjota yhdistystoimijoille mahdollisuus osallistua koulutukseen aiheesta ja hakulomakkeille pitää olla selkeät täyttöohjeet.

 

Järjestö toivoo, että aiottu uudistus helpottaa ja selkeyttää vapaaehtoistyötä tekevien katto­järjestöjen ja niiden jäsenyhdistysten avustusten haku- ja maksatusmenettelyjä, byrokratiaa kas­vattamatta.

 

Pori 4.6.2020

 

Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry.

 

Simo Järvinen

puheenjohtaja

 

Jouko Harju

sihteeri