pkkimagemodule

Porin tie- ja katuverkkosuunnitelma 2040

Pori on pinta-alaltaan laaja, Suomen omakotivaltaisin kaupunki. Tämä edellyttää myös kaupungin lievealueiden katu- ja tieverkoista huolehtimista.

Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry:llä on 32 jäsenyhdistystä, aina Ulvilan rajalta Reposaareen.

Tiedotus oli hyvin järjestetty, varsinkin video antoi mahdollisuuden täsmälliseen tiedon levittämiseen laajemminkin.

Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry

Simo Järvinen, puheenjohtaja

 

1. Kysymys: Onko joukkoliikenteen sujuvuus ja tavoitettavuus otettu laajojen lievealueiden palvelujen varmistamiseksi suunnittelussa huomioon?

Erityisesti vanhusten lasten ja nuorison liikkumisen mahdollistaminen (kevyenliikenteen väylät) tulisi suunnittelussa ottaa erityiseen tarkasteluun. Porin uudelta Pohjoisväylältä tulee liittymä uudelle isolle koululle?

Vastaus: 1. Joukkoliikenteen linjaston suunnittelu ei sisältynyt tie- ja katuverkkosuunnitelmaan, mutta suunnitelman yhdeksi tavoitteeksi kirjattiin, että jokaiselta asuinalueelta on esteetön ja sujuva pääsy joukkoliikennekäytävään. Työssä tunnistettiin, että nykyinen maankäyttö- ja väylästörakenne asettaa haasteita tehokkaan joukkoliikenteen järjestämiselle ja tätä tulisi tulevissa yleiskaavoissa mahdollisuuksien mukaan korjata.

2. Kysymys: Onko suunnittelussa otettu huomioon tämän liittymän turvallisuus, nopeusrajoitukset, suojatiet jne. Alakoululaiset tarvitsevat pyörä- ja kävelyteitä ja vanhemmat oppilaat mm. mopoautoja, joiden käyttö on Porissa yleistä.

Vastaus: 2. Suunnitelmassa ei käsitelty Pohjoisväylää tonttiliittymien tarkkuudella. Pohjoisväylältä ei ole suunnitteilla liittymää tulevalle Pohjois-Porin koululle.

 

TIE- JA KATUVERKKOSUUNNITELMA 2040

Porin ja Ulvilan alueelle on valmistunut tie- ja katuverkkosuunnitelma, joka ohjaa maankäytön ja liikenteen suunnittelua seuraavan 20 vuoden aikajänteellä.

Työssä on määritelty vuoden 2040 tavoiteverkko investointitarpeineen ja se palvelee myöhemmin käynnistyviä yleiskaavatöitä sekä väyläinvestointien valmistelua. Selvitys toimii maankäytön ja liikenneverkon suunnittelun taustaselvityksenä, eikä tule käymään läpi virallista lausuntokierrosta tai poliittista käsittelyä. Työ ei myöskään johda välittömiin investointipäätöksiin.

Suunnitelmassa esitettävillä ratkaisuilla pyritään parantamaan liikkumisympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä mm. alentamalla nopeusrajoituksia keskustassa, rakentamalla kiertoliittymiä ja poistamalla tasoristeyksiä. Kuljetusten sujuvuutta lisätään parantamalla yhteyksiä päätieverkolle ja satamiin poistamalla nykyisiä pullonkauloja. Väyläverkon investointitarpeissa painotetaan olemassa olevien väylien kehittämistä.

Suunnitelman yleisötilaisuus toteutettiin maaliskuussa 2021 hankkeen nettisivuilla julkaistulla esittelyvideolla, joka oli nähtävillä kahden viikon ajan. Esittelystä jätettiin 15 kysymystä tai kommenttia, joihin suunnitteluryhmä antoi jälkikäteen julkiset vastaukset.

Kooste kysymyksistä ja vastauksista löytyy Porin kaupungin internet-sivuilta osoitteessa:

https://www.pori.fi/porin-kaupunkisuunnittelu/selvityksia/tie-ja-katuverkkosuunnitelma-2040

---------------------------------------------------------

Sari Kivioja

Yhdyskuntasuunnittelija

Elinvoima- ja ympäristötoimiala

Porin kaupunki

+358 44 701 1616

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

www.pori.fi

facebook.com/porinkaupunki

Instagram ja Twitter: @porikaupunki

TIEDOTE: Kaupungin uudistuneet avustukset ovat haettavissa

 

Tiedote 7.1.2021

Kaupungin uudistuneet avustukset ovat haettavissa

Porin kaupunki on uudistanut avustuskäytänteitään ja suurin osa avustuksista on nyt haettavissa. Tällä hetkellä voi hakea hanke­avustusta, tapahtuma-avustusta, järjestön starttiavustusta sekä toimintatonnia.

Tarkoituksena on, että avustuksissa on jatkossa jatkuva haku ja niitä voi hakea ympäri vuoden. Toiminta-avustuksia haetaan kerran vuodessa. Tämän vuoden osalta haku on helmi—maaliskuussa.

—Kaupungin tuella voidaan jatkossa järjestää myös erilaisia tapahtumia tai toteuttaa hankkeita. Tä­mä on uusi ja toivottu avaus kaupungilta, iloitsee Toivonen.

Tapahtuma-avustusta voidaan myöntää Porissa järjestettävään kaupungin elinvoimaa ja imagoa tu­kevaan tapahtumaan. Järjestäjänä voi olla yhdistys, yritys, yhteisö tai useita toimijoita yhdessä.

Hankeavustus on puolestaan tarkoitettu yhdistysten toteuttamiin hankkeisiin. Hanketoiminnalla voi­daan täydentää kaupungin omia palveluita tai kehittää aivan uusia toimintamuotoja.

—Vai onko yhdistyksesi kenties vasta käynnistämässä toimintaa? Silloin kannattaa hakea 200 euron suuruista järjestön starttiavustusta. Uutena avustuksena on haettavissa myös toimintatonni, joka on tarkoitettu rajatun osallistujaryhmän kertaluontoisen toiminnan mahdollistamiseen. Avustuksen mää­rä on nimensä mukaisesti tuhat euroa, sanoo Toivonen.

Lisätietoja avustuksista ja niiden hakulomakkeet löytyvät verkkosivuilta pori.fi/avustukset.

Lisätietoja antaa:

Tiina Toivonen, controller, puh. 044 701 3342

Energia-avustukset 2020

ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020—2022.

Avustusta voivat hakea asuinrakennuksen omistavat henkilöt, taloyhtiöt ja ARA-yhteisöt.

https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus

kannanotto porin kaupungin budjettileikkauksiin 2021

Asia on käsitelty järjestön hallituksen kokouksessa 5.10.2020. Kokouksessa päätettiin lähettää jäsenyh­distyksille ennakkokysely, johon vastaukset pyydettiin viimeistään 10.11.

Kyselyn vastauksista muodostui seuraava luettelo:

Kaupunginosien palveluihin (kirjastot, harrastetilat, leikkipaikat) kohdistuvat säästöt aiheuttavat vai­vaa, kärsimystä ja turhautuneisuutta: perheille, nuorisolle, liikuntarajoitteisille ja autottomille sekä ikä­ihmisille.

—Päättäjiltä toivotaan ymmärrystä asukkaitaan kohtaan—pidättäytymistä kiinteistö- ja kunnallisvero­jen korotuksilta—koska kaupungin lisäksi ahdingossa ovat myös sen asukkaat.

—Säästöjä pitää hakea muualta kuin kaupungin välttämättömimmistä toiminnoista, tästä syystä mm. koulutukseen sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin ei tule kajota. Lasten ja nuorten oppituntien (tunti­kehys) määrää ei tule vähentää ja koulunkäyntiavustajia pitää olla riittävä määrä kutakin yksikköä kohden.

—Neuvolatoiminnan ja kouluterveydenhuollon resursseja on vahvistettava, ettei ansiokas toiminta lasten ja nuorten terveyden seurannasta pääse näivettymään.

—Kadut, tiet, valaistus ym. siihen kuuluva on pidettävä kunnossa, myös talviaikaan, käyttäjien turval­lisuuden varmistamiseksi. Tiukan taloudellisen ajanjakson aikana on kaupungin infraa kunnossapi­don lisäksi tärkeätä kehittää ja siihen investoida.

—Joukkoliikennettä pitää kehittää, ei supistaa. Toimiva joukkoliikenne houkuttaa ihmisiä kulkemaan kaupungin lähiöistä ekologisemmin ja lisää Porin vetovoimaisuutta.

—Porin Vesi tulee pitää kaupungin omana toimintana mm. hygieniakysymysten ja yleisesti kaupunki­laisten turvallisuuden takaamiseksi. Vesihuollon yksityistämisestä löytyy maailmalta huonoja esi­merkkejä, mm. hinta kuluttajille on noussut merkittävästi ja veden laatutaso heikentynyt.

—Verkkopalvelumaksujen (sähkönsiirtohintojen) korotus kasvattaa kiinteistönomistajain asumiskuluja muutoinkin haastavan ajanjakson aikana.

—Haasteellisten lähiöiden asukas- ja harrastustoimintaa on pidettävä yllä kaupungin operoimana.

Kannanotto on järjestön syyskokouksen yksimielinen huolenilmaisu Porin merkittäviin budjettileik­kauksiin ja niiden vaikutukseen kaupungin asukkaille ja palveluiden käyttäjille.

Kannanotto lähetetty kaupungin kirjaamoon 11.6.2020 

 

Porin kaupungin kiinteistövero 2021

 

 

Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry. muodostuu 33 jäsenyhdistyksestä, joissa on noin 4 700 maksavaa jäsenperhettä. Järjestö on käsitellyt otsikon mukaista asiaa esittäen seuraavaa:

 

 

Kiinteistövero—ei nimestään huolimatta—osoitu kiinteistönomistajain hyödyksi, eikä varsin­kaan vanhojen omakotialueiden lähi-infran rakentamiseen ja korjauksiin.

 

Kiinteistöveroa nostetaan lähes vuosittain, kuitenkin samaan aikaan vähennetään katujen ja muiden yleisten alueiden kesä- ja talvihoitoa, eikä olemassa olevan infran (viemärit, vesijohdot, valaistus, liikenneväylät) kunnostuksen toteutukseen saada kattavaa läpi kaupungin ulottuvaa selkeää suunnitelmaa ja rahoitusta asioiden hoitamiseksi kuntoon.

 

Sosiaalinen näkökulma: ikäihmiset, lapsiperheet ja yksin asuvat elävät jo muutenkin taloudellisesti tiukoilla, mikäli kiinteistöveroa edelleen nostetaan, ei heidän sosiaalinen asemansa ainakaan parane.

 

Kiinteistövero on epäoikeudenmukainen omakotitalon omistajille. Sen vuoksi SITÄ EI TULE ainakaan korottaa vuoden 2020 tasosta.

 

Suorien verojen lisäksi kerätään välillisiä veroja mm. energian ja veden käytöstä sekä veroluon­teisia maksuja viranomaisluvista ja ‑tarkastuksista, mutta tuloutetaanko ne kyseisiin toimiin?

 

Omakotiasujan verotaakka alkaa kohta olla verrattavissa autonkäyttäjiltä kerättäviin veroihin, ja hyöty maksajalle yhtä huono.

 

Kuntaveron osuutta, kun todennäköisesti tullaan nostamaan, on mielestämme kohtuutonta lisätä kiinteistönomistajain taakkaa kiinteistöveroa korottamalla.

 

Pori 11.6.2020

 

Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry.

 

 

Simo Järvinen

puheenjohtaja

 

Jouko Harju

sihteeri